By By efren ETASOR sorra
ANG MAYAD NA BUHAY
posted 10-Dec-2019  ·  
2,850 views  ·   0 comments  ·  
ang mayad na buhay

binaribhi ning
sadileng sing.ot
sagcod luha;

ang hungkag na buhay
gikan sa sing.ot
saka luha

ning ibang tawo.

-oOo-

    “An sisay man na habong magtrabaho
dai dapat magkakan. Sinabi mi ini huli
ta nadangog mi na may mga hugakon diyan
saindo na mayong ginigibo kundi makiaram
sa buhay ning iba.”
    “Sa ngaran ni Jesucristong Kagurangnan
pinagbobotan asin pinapatanidan mi an siring
na mga tawo na magtrabaho nin marhay saka
maghanap ning sadiring ikabubuhay.”
    “Mga tugang, dai kamo dapat mapagal sa
pag gibo ning karahayan.”

2 Tesalonica, 3.10b-13

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs