classified ads: Personal
30-October-2009

ORATIO IMPERATA

(Ipinagboboot na Pamibi laban sa mga Bagyo asin iba pang mga Kapahamakan)

Amang makakamtam, iniitaas mi an samong mga puso sa pagpasalamant huli kan mga ngangalasan na Saimong linalang, huli kan Saimong pangataman sa pagtao Mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan Saimong kadungungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban.

Inaako mi na nagkasala kami Saimo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan Saimong linalang. Dai mi nasabotan asin naotob an Saimong kabotan na atamanon an kinaban.

An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salang gibo, asin ngonyan namamatean mi na an padusang-balik kan samong pagb-abuso asin kapabayaan. Padagos an labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini naglalawig an tig-initan; nagdadakul asin nagkukusog an mga bagyo,. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na calamidad.

Dai kaming mabibirikan kundi Ika, mamomoton na Ama. Sa Saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay Mo kami, an samong mga namomotan, asin mga pagrogaring sa peligro nin mga calamidad, natural man o kagibohan nin tawo. Antabayan Mo kaming magtalubo na magin mga responsableng paraataman kan Saimong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo.

Huli ki Kristo, samong Kagurangnan. Amen.

V – Nuestra Señora de Salvacion } 3x

R – Ipamibi mo kami } 3x

1-August-2007

MY NOVENA ROSE PRAYER

O Little Therese of the Child

Jesus, please pick for me a rose

From the heavenly gardens and

Send it to me as a message of love.

 

O Little Flower of Jesus, ask

God today to grant the favors I

Now place with confidence in

Your hands…

 

(Mention specific requests)

St. Therese, help me to always

Believe as you did, in God’s great

Love for me, so that I might

Imitate your “Little Way” each day.

 

Amen.

 

Z.A.G.

home home album photo album blogs blogs